• Caption: Yavapai Point, Grand Canyon National Park